TO-247
image00823
IRFP4004PBF  40V  40V, 350A, 1.7 mOhm, 220 nC Qg, TO-247AC 
    
IRFP3306PBF  55-60V   60V, 160A, 4.2 mOhm, 85 nC Qg, TO-247AC 
IRFP3206PBF  60V, 210A, 3 mOhm, 120 nC Qg, TO-247AC 
    
RFP2907ZPBF  75V    75V, 170A, 4.5 mOhm, 180 nC Qg, TO-247AC 
IRFP3077PBF 75V, 210A, 3.3 mOhm, 160 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4368PBF  75V, 350A, 1.85 mOhm, 380 nC Qg, TO-247AC 
    
IRFP4410ZPBF  100V     100V, 97A, 9 mOhm, 83 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4310ZPBF  100V, 127A, 6 mOhm, 120 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4110PBF  100V, 168A, 4.6 mOhm, 152 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4468PBF  100V, 290A, 2.6 mOhm, 360 nC Qg, TO-247AC 
    
IRFP4321PBF  150V  150V, 78A, 15.5 mOhm, 71 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4568PBF  150V, 171A, 5.9 mOhm, 151 nC Qg, TO-247AC 
    
IRFP4227PBF  200V   200V, 65A, 25 mOhm, 70 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4668PBF  200V, 130A, 9.7 mOhm, 161 nC Qg, TO-247AC 
    
IRFP4229PBF  250V    250V, 44A, 46 mOhm, 72 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4332PBF  250V, 57A, 33 mOhm, 99 nC Qg, TO-247AC 
IRFP4768PBF  250V, 93A, 17.5 mOhm, 180 nC Qg, TO-247AC 
TO-220
image00721
IRL3714ZPBF 20V - 25V 20V, 36A, 16 mOhm, 4.8 nC Qg, TO-220AB
IRL3715ZPBF 20V, 50A, 11 mOhm, 7 nC Qg, TO-220AB
IRF3704ZPBF 20V, 67A, 7.9 mOhm, 8.7 nC Qg, TO-220AB
IRF3711ZPBF 20V, 92A, 6 mOhm, 16 nC Qg, TO-220AB
RF1324PBF 24V, 353A, 1.5 mOhm, 160 nC Qg, TO-220AB
 
RLB8721PBF  30V      30V, 50A, 9 mOhm, 8 nC Qg, TO-220AB 
IRF3709ZPBF  30V, 87A, 6.3 mOhm, 17 nC Qg, TO-220AB 
IRL8113PBF  30V, 105A, 6 mOhm, 23 nC Qg, TO-220AB 
IRLB8748PBF  30V, 78A, 4.8 mOhm, 15 nC Qg, TO-220AB 
IRLB8743PBF  30V, 150A, 3.2 mOhm, 36 nC Qg, TO-220AB 
IRF2903ZPBF  30V, 260A, 2.4 mOhm, 160 nC Qg, TO-220AB 
    
IRF4104PBF  40V     40V, 120A, 5.5 mOhm, 68 nC Qg, TO-220AB 
IRF1404ZPBF  40V, 190A, 3.7 mOhm, 100 nC Qg, TO-220AB 
IRF2804PBF  40V, 270A, 2.3 mOhm, 160 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3004PBF  40V, 340A, 1.75 mOhm, 160 nC Qg, TO-220AB 
    
IRFB3806PBF  55-60V         60V, 43A, 15.8 mOhm, 22 nC Qg, TO-220AB 
IRFZ44ZPBF  55V, 51A, 13.9 mOhm, 29 nC Qg, TO-220AB 
IRFZ48ZPBF  55V, 61A, 11 mOhm, 43 nC Qg, TO-220AB 
IRF1018EPBF  60V, 79A, 8.4 mOhm, 46 nC Qg, TO-220AB 
IRF3205ZPBF  55V, 110A, 6.5 mOhm, 76 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3306PBF  60V, 160A, 4.2 mOhm, 85 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3206PBF  60V, 210A, 3 mOhm, 120 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3006PBF  60V, 270A, 2.5 mOhm, 200 nC Qg, TO-220AB 
    
IRFB3607PBF  75V     75V, 80A, 9.0 mOhm, 56 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3307ZPBF  75V, 120A, 5.8 mOhm, 79 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3207ZPBF  75V, 170A, 4.1 mOhm, 120 nC Qg, TO-220AB 
IRFB3077PBF  75V, 210A, 3.3 mOhm, 160 nC Qg, TO-220AB 
    
IRFB4212PBF  100V        100V, 18A, 72.5 mOhm, 15 nC Qg, TO-220AB 
IRF540ZPBF  100V, 36A, 26.5 mOhm, 42 nC Qg, TO-220AB 
IRF3710ZPBF  100V, 59A, 18 mOhm, 82 nC Qg, TO-220AB 
IRFB4610PBF  100V, 73A, 14 mOhm, 90 nC Qg, TO-220AB 
IRFB4410ZPBF  100V, 97A, 9 mOhm, 83 nC Qg, TO-220AB 
IRFB4310ZPBF  100V, 127A, 6 mOhm, 120 nC Qg, TO-220AB 
IRFB4110PBF  100V, 180A, 4.5 mOhm, 150 nC Qg, TO-220AB 
 
IRFB4019PBF 150V 150V, 17A, 95 mOhm, 13 nC Qg, TO-220AB
IRFB4615PBF 150V, 35A, 39 mOhm, 26 nC Qg, TO-220AB
IRFB4321PBF 150V, 83A, 15 mOhm, 71 nC Qg, TO-220AB
IRFB4115PBF 150V, 104A, 11 mOhm, 77 nC Qg, TO-220AB
 
IRFB4020PBF  200V   200V, 18A, 100 mOhm, 18 nC Qg, TO-220AB 
IRFB4620PBF  200V, 25A, 72.5 mOhm, 25 nC Qg, TO-220AB 
IRFB4227PBF 200V, 65A, 24 mOhm, 70 nC Qg, TO-220AB
IRFB4127PBF 200V, 76A, 20 mOhm, 100 nC, TO-220AB
 
IRFB4229PBF 250V  250V, 46A, 46 mOhm, 72 nC Qg, TO-220AB
IRFB4332PBF  250V, 60A, 33 mOhm, 99 nC Qg, TO-220AB 
I-PAK
IRLU3714ZPBF 20V - 25V 20V, 37A, 15 mOhm, 4.7 nC Qg, I-Pak
IRLU3715ZPBF 20V, 49A, 11 mOhm, 7.2 nC Qg, I-Pak
IRFU3704ZPBF 20V, 60A, 8.4 mOhm, 9.3 nC Qg, I-Pak
IRFU3711ZPBF 20V, 93A, 5.7 mOhm, 18 nC Qg, I-Pak
IRLU3717PBF 20V, 120A, 4.2 mOhm, 21 nC Qg, I-Pak
IRLU8256PBF 25V, 81A, 5.7 mOhm, 10 nC Qg, I-pak
IRLU8259PBF 25V, 57A, 8.7 mOhm, 6.8 nC Qg, I-pak
 
IRLU7807ZPBF        30V 30V, 43A, 13.8 mOhm, 7 nC Qg, I-Pak 
IRLU8729PBF  30V, 71A, 8.6 mOhm, 10 nC Qg, I-Pak 
IRLU8721PBF  30V, 65A, 8.4 mOhm, 8.5 nC Qg, I-Pak 
IRLU8726PBF  30V, 85A, 6.0 mOhm, 18 nC Qg, I-Pak 
IRLU8113PBF  30V, 94A, 6 mOhm, 22 nC Qg, I-Pak 
IRLU8743PBF  30V, 160A, 3.1 mOhm, 39 nC Qg, I-Pak 
    
IRFU3504ZPBF    40V 40V, 77A, 9 mOhm, 30 nC Qg, I-Pak 
IRFU4104PBF  40V, 119A, 5.5 mOhm, 59 nC Qg, I-Pak 
    
IRFU4105ZPBF  55-60V     55V, 30A, 24.5 mOhm, 18 nC Qg, I-Pak 
IRFU3806PBF  60V, 42A, 15.8 mOhm, 22 nC Qg, I-Pak 
IRFU48ZPBF  55V, 62A, 11 mOhm, 40 nC Qg, I-Pak 
IRFU1018EPBF  60V, 77A, 8.4 mOhm, 51 nC Qg, I-Pak 
    
IRFU2607ZPBF     75V 75V, 45A, 22 mOhm, 34 nC Qg, I-Pak 
IRFU2307ZPBF  75V, 53A, 16 mOhm, 50 nC Qg, I-Pak 
IRFU3607PBF  75V, 80A, 9.0 mOhm, 51 nC Qg, I-Pak 
    
IRFU120ZPBF   100V 100V, 8.7A, 190 mOhm, 6.9 nC Qg, I-Pak 
IRFU3710ZPBF 100V, 56A, 18 mOhm, 69 nC Qg, I-Pak
 
IRFU4615PBF 150V 150V, 33A, 42 mOhm, 26 nC Qg, I-Pak
 
IRFU4620PBF 200V 200V, 24A, 78 mOhm, 25 nC Qg, I-Pak
- 250V - -